ეკოტურ 2015-ის პროგრამის პროექტ

ორგანიზატორი “მხითარ სებასტაცი” სასწავლო კომპლექსი, სამშობლომცფდნეების კლუბი მხარდაჭერა: სრ გს სამინისტრო სრ ბუნების დაცვის სამინისტრო ეკოტურის მიზანი: საზოგადოების ყურადღება მიმართული იქნას გარემოს დაცვის საკითხებს, ეკოლოგიური პრობლემების გადაწყვეტა სასწავლო პროექტებით, ეკობიბლიოთეკის შექმნა, გარემოს გაუმჯობესება. პერიოდი ეკოტურის იდეა და პროგრამის გავრცელება – 2014წ. მაისი -2015წ. აპრილი “გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღე” 2014 წელს. …

Continue reading

ეკოტური 2014-ის გამარჯვებულები

მთავარი პრიზი “ჰრაზდან მდინარის გასუფთავება” პროექტი, მხითარ სებასტაცი სასწავლო კომპლექსი “ნარჩენების მეორადი გამოყენება” – ბაზმაღბიურის ეკო ჯგუფი “ფამბაკ მდინარის დაბინძურება” პროექტი, ქალაქი სპიტაკის ქოლეჯი და ქოლეჯ ხელოვნების უფროსი სკოლის ერთობლივი გუნდი “გავარის მდინარის პრობლემები” პროექტი, გავარის ეკო ჯგუფი “ხმაური” პროექტი. # 98 სკოლა,  თბილისი “ენერგიის შენარჩუნება” # 98 სკოლა, თბილისი

Continue reading

ზოგადსაგანმანათლებლო ეკოტურ 2014

ეკოლოგიური სასწავლო პროექტების 4-ე ყოველწლიურიჩვენება 24-26 აპრილი ერევანი მხარდამჭერები: სრგანათლებისსამინისტრო სრგარემოსდაცვისსამინისტრო ეკოტურის მიზანი:  საზოგადოებისყურადღებამიმართულიიქნასგარემოსდაცვისსაკითხებს, ეკოლოგიურიპრობლემებისგადაწყვეტასასწავლოპროექტებით, ეკობიბლიოთეკისშექმნა, გარემოსგაუმჯობესება. ეკოტურის მონაწილეები: სომხეთის, საქართველოსსკოლებისმოსწავლეებისდამასწავლებლების 5 წევრიანიჯგუფები:   ზოგადსაგანმანათლებლოსკოლა /კლასი/ ჯგუფები მოსწავლეთაარაფორმალურჯგუფები, კლუბები ეკოტურისთემები: უნაგავოსკოლა, სათემო ჩვენიეზო, ბაღი ჩვენიმთებისეკოლოგიურიპრობლემები სოფელი, სოფლისგზების 1988წ. მიწისღვრიშედეგებისნელიაღმოფხვრა, ეკოლოგიურიკატასტროფა. მდინარეებიდაჰიდროელექტროები მდინარისკალაპოტი ფრინველისბუდე მოგვარებისსაკითხები (კონკრეტულიამოცანა) სომხურიატომურიელექტროსადგური. ცხოვრებაელექტროსადგურის გვერდით ეკოტურისმონაწილეებისთვისაუცილებელიასკოლა, ოლქი, ეზონაგავისგარეშეპროექტებიდანერთერთი. განაცხადისწარდგენისვადა 13-20 აპრილამდე. განაცხადიივსებაონლაინ, ჩვენებისოფიციალურსაიტში. განაცხადშიწარდგენილიუნდაიქნას, ეკოლოგიურიპრობლემებისგადაჭრისსასწავლოპროექტიდაამისგანხორციელებისშედეგები საგრანტოპროგრამა, სასწავლოპროექტისგაფართოებაანსხვასასწავლოპროექტი. …

Continue reading